_____________________

Miejscowość, data

Do

______________________________

______________________________

______________________________

(pełna nazwa i adres

siedziby przedsiębiorcy)

_______________________________

_______________________________

Imię, nazwisko, adres,

e-mail konsumenta

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ___________ towar jest wadliwy.

Wada polega na _________________________________________________________

Wada została stwierdzona w dniu ___________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1).

Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji chcę otrzymać pocztą elektroniczną/pocztą tradycyjną*

Z poważaniem,

_______________________________

*niepotrzebne skreślić