Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego LeatherCare.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest ROMINCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 80/502, NIP: 676-10-67-392, tel. +48 883 310 122, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200520, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: „Administrator").

1.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

1.3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Zwroty pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w regulaminie Sklepu Internetowego (dalej: „Regulamin”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.

 

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Serwisie są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2.5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.6. Co do zasady, dane osobowe podawane dobrowolnie przez Klienta nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Klienta ze Sklepu Internetowego. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.

2.7. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail lub na podany w Koncie numer telefonu poprzez sms/mms. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

2.8. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

2.9. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

2.10. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

2.11. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

2.12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

2.13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lata od zakończenia umowy. Dokładny czas, w którym Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych wskazany jest w Regulaminie.

 

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH 

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem

3.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

- zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

- adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

- prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

- w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

- w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.3. Klient podaje następujące dane osobowe:

- w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: adres e-mail oraz płeć,

- w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego: informacje na temat preferowanych marek produktów/usług,

- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.

3.4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepu Internetowego.

3.5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

- składanie Zamówień,

- zawarcie i realizacja Umowy,

- rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

- bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

- realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),

- za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail lub numer telefonu) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora oraz poprzez akceptację Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności.

3.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

- pracownicy, współpracownicy Administratora,

- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

- firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych.

3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

3.8. Przy składaniu Zamówień na produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepu Internetowego.

4. PRAWA KLIENTÓW 

4.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

- dostępu do danych,

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Serwisie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres kontakt@leathercare.pl poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 883.310.122 lub pocztą poleconą na adres siedziby Administratora.

4.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres kontakt@leathercare.pl.

4.4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@leathercare.pl.

 

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

5.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

5.4. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

 

6. ZABEZPIECZENIA 

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

- szyfrowanie danych osobowych,

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla Klienta, Administrator posługuje się plikami „cookies". Plik „cookie" to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka Klienta może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies" jest po zakończeniu sesji przez Klienta usuwana z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies"). Firmy partnerskie Administratora nie mogą gromadzić bądź przetwarzać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików „cookies" od Klienta. Wyłączenie przez Klienta w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze Sklepu Internetowego.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Sklepu Internetowego (np. zmiany w funkcjonowaniu), przeprowadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego transakcji (np. prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

7.8. W Sklepie Internetowym mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują Klienta na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Klientów korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.

7.9. Usługi i funkcje w ramach Sklepu Internetowego mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Klientów. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

- zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta,

- rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.

7.10. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

7.11. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.

7.12. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Klienta, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.