REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO LeatherCare.pl

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów z Prowadzącym Sklep Internetowy pod nazwą LeatherCare.pl pod adresem internetowym www.LeatherCare.pl i stanowi integralną część zawartych za pośrednictwem tej strony internetowej umów sprzedaży. Postanowienia regulaminu udostępniane są Klientom za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz na życzenie Klienta nieodpłatnie w formie wydruku w siedzibie Prowadzącego Sklep internetowy.
 • 1.2. Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą ROMINCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 80/502, NIP: 676-10-67-392, tel. +48 883 310 122, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200520, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS.
 • 1.3. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część każdej umowy zawartej za pośrednictwem witryny www.LeatherCare.pl chyba, że Strony umowy wyraźnie wyłączą stosowanie wszystkich bądź niektórych zapisów regulaminu.
 • 1.4. Stroną umowy ze Sklepem internetowym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Skutki złożenia oświadczenia przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 • 1.5. Produkty zakupione od Prowadzącego Sklep internetowy mogą być dostarczane do wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski. Dostawa produktów do miejsca znajdującego się poza granicami Polski wymaga indywidualnych uzgodnień z Prowadzącym Sklep internetowy.
 • 1.6. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w formie Zamówień. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • 1.7. Prowadzący Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne oferujące szczególne korzyści dla Klientów. Zasady akcji promocyjnych, o ile to z nich wyraźnie nie wynika, nie zmieniają postanowień niniejszego regulaminu.

2. Wyjaśnienie pojęć:

Ilekroć w regulaminie używa się niżej wymienionych pojęć, przyjmuje się następujące ich znaczenie:

 • a) Prowadzący Sklep internetowy: ROMINCO POLSKA sp. z o.o.;
 • b) Sklep internetowy: zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem www.LeatherCare.pl służąca do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży;
 • c) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w zakresie nieobjętym prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zawiera z Prowadzącym Sklep internetowy umowę sprzedaży, jak również podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Prowadzącym Sklep Internetowy czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • e) Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowany wobec Klientów, szczegółowo opisany w zakładce „Polityka Prywatności”;
 • f) Strony: Klient i Prowadzący Sklep internetowy;
 • g) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
 • h) Usługi Elektroniczne – świadczone przez Rominco sp. z o. o. na rzecz Klienta usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Rejestracji, założeniu i utrzymywaniu Konta, zapewnianiu funkcjonalności Konta (m.in. historia złożonych Zamówień, lista preferowanych marek Towarów, automatyczne uzupełnianie danych przy składaniu Zamówień),
 • i) Zamówienie: oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza znajdującego się pod adresem http://leathercare.pl/index.php?controller=order-opc,
 • j) Zapłata ceny: uznanie rachunku bankowego Prowadzącego Sklep Internetowy kwotą równą sumie wskazanej na stronach internetowych sklepu cenie sprzedaży zamówionych towarów oraz kosztom wysyłki lub zapłata gotówkowa;

3. Zakładanie konta w Sklepie

 • 3.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, hasło.
 • 3.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • 3.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w  Formularzu rejestracji.
 • 3.4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym, jak również podane przez niego dane podczas dokonywania pierwszych zakupów przez Sklep Internetowy, a niezbędne do realizacji Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualiowania korzystając ze stosownego formularza. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki wskazywania bądź utrzymywania w Koncie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 • 3.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w niniejszym Regulaminie.
 • 3.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Wymagania techniczne

 • 4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
  • b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • c. włączona obsługa plików cookies,
  • d. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 4.2. Korzystając ze strony Sklepu internetowego www.LeatherCare.pl, Klient zgadza się na wykorzystywanie przez tę stronę plików cookies.

5. Zamówienia

 • 5.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez Konto Klienta, jeżeli jest zarejestrowanym Klientem na stronie Sklepu, lub bez zakładania Konta Klienta w przypadku jednorazowego złożenia Zamówienia. Niezależnie od wybranego trybu zamówienia, Klient musi stosować się do postanowień niniejszego paragrafu.
 • 5.2. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia zamówionych produktów, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP. W przypadku zamówień składanych przez podmioty prowadzące działalność niezbędne jest podanie informacji koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 • 5.3. Koniecznym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 5.4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego prowadzonego przez Rominco skompletować zamówienie, wybrać miejsce dostarczenia towaru, sposób dostawy i płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. W wyżej opisany sposób dochodzi do złożenia oferty przez Konsumenta w rozumieniu art. 70 § 1 k.c. Przyjęcie oferty przez Prowadzącego Sklep następuje poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia w formie elektronicznej, co następuje po sprawdzeniu w magazynie dostępności towarów. Zatwierdzenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail oznacza przyjęcie przez Prowadzącego Sklep oferty Konsumenta i zawarcie między nimi umowy sprzedaży w rozumieniu art. 70 § 1 k.c. oraz art. 535 k.c.
 • 5.5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Rominco oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 • 5.6. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z jakichkolwiek powodów, Rominco niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Rominco za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leathercare.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Rominco.
 • 5.7. W przypadku określonym w punkcie 3.7 powyżej, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Rominco zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • 5.8. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie niezwłocznie wysłana przez Rominco wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania od Rominco przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Rominco. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z:
  • a) potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji
  • b) załącznikami w formacie .pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzoru formularza reklamacji,
  • c) informacją o przedmiocie świadczenia,
  • d) informacją o sposobie porozumiewania się z Klientem,
  • e) informacją o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje,
  • f) informacją o łącznej cenie towaru wraz z podatkami oraz kosztami przesyłki oraz innymi kosztami,
  • g) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  • h) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  • i) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

Prowadzący Sklep internetowy może odmówić realizacji złożonego Zamówienia, a tym samym odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 10 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli:

  • a) Klient nie dokona w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia zapłaty ceny;
  • b) zamówienie obejmuje nieprawdziwe lub niekompletne dane Klienta, co skutkuje lub może skutkować niemożliwością prawidłowej realizacji zamówienia umowy sprzedaży lub Klient wezwany do uzupełnienia bądź poprawienia tych danych nie dokona tego w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia;
  • c) zamówiony towar jest niedostępny w magazynie Prowadzącego Sklep Internetowy;
 • 5.9. Klient może zrezygnować z realizacji złożonego zamówienia, a tym samym odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Powyższe nie uchybia ustawowym uprawnieniom konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • 5.10. Oświadczenia o anulowaniu zamówienia Prowadzący Sklep internetowy oraz Klient będą przekazywać drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta bądź adres e-mail Prowadzącego Sklep Internetowy.

6. Ceny towarów

 • 6.1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 • 6.2. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 • 6.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi drogą mailową. W razie rozbieżności w/w cen, wiążąca jest cena wskazana w formularzu zamówienia w momencie składania zamówienia przez Klienta (w momencie złożenia oferty przez Klienta).
 • 6.4. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, jednakże zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

7. Płatności i realizacja Zamówień

 • 7.1. Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:
  • a) w drodze przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek Prowadzącego Sklep Internetowy nr 97 1140 1081 0000 3511 8400 1029
  • b) w drodze płatności elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
  • c) w formie gotówkowej w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Prowadzącego Sklep Internetowy z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Prowadzący Sklep Internetowy nie dokonuje wysyłki towaru za pobraniem.

 • 7.2. Zamówienia będą realizowane poprzez Prowadzącego Sklep Internetowy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym Prowadzącego Sklep Internetowy. Koszty przesyłki zostaną wskazane Klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 • 7.3. Klient składając zamówienie upoważnia Prowadzącego Sklep Internetowy do zawarcia w jego imieniu z wybraną firmą Kurierską bądź Pocztą Polską stosownej umowy o doręczenie zakupionego towaru.
 • 7.4. Realizując Zamówienie Prowadzący Sklep internetowy doręczy Klientowi wraz z zamówionymi towarami paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również fakturę VAT.
 • 7.5. Zamówienie (wysyłka towaru) realizowane jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po zapłacie ceny. Ryzyko uszkodzenia bądź utracenia towaru obciąża Prowadzącego Sklep Internetowy do momentu odebrania przesyłki przez Klienta.

8. Reklamacje

 • 8.1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Rominco. Rozbieżności pomiędzy wyglądem produktu na stronie Sklepu Internetowego, a wyglądem Produktu dostarczonego wynikające z uwarunkowań technicznych związanych z publikacją fotografii produktu (odcienie, światło, kolory, powiększenia etc.) nie stanowią wady towaru bądź niezgodności towaru z umową sprzedaży.
 • 8.2. Rominco w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • 8.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Rominco Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód) do Rominco. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem http://leathercare.pl/index.php?id_cms=6&controller=cms. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc złożyć reklamację, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 • 8.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Rominco dostarczyć wadliwy towar na adres Rominco: ROMINCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 80/502, z dopiskiem „Reklamacja”.
 • 8.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Rominco niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Rominco zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 8.6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Rominco za nabycie danego produktu.
 • 8.7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leathercare.pl.

9. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy sprzedaży

 • 9.1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od otrzymania przez Klienta ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • 9.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres LeatherCare.pl, ul. Półłanki 80/502, 30-740, Kraków. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia, stanowiącego złącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Formularz odstąpienia stanowi jedynie przykład, z którego Konsument, chcąc odstąpić od umowy, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 • 9.3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany przesłać na w/w adres otrzymany towar oraz dowód zakupu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).
 • 9.4. Uprawnienie do odstąpienia do umowy nie przysługuje w przypadku umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 10.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 10.3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Przetwarzanie danych osobowych

 • 11.1. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Sklep Internetowy.

Prowadzący Sklep Internetowy gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”).

 • 11.2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetrwrzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta i jego funkcjonalności, wysyłania towaru i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Prowadzącego Sklep Internetowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m. in. w celu marketingu towarów i usług własnych, optymalizacji działania Sklepu Internetowego, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 • 11.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, podstaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów.
 • 11.4. W przypadku realizacji Umowy dane osobowe Klienta będą udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Prowadzącego Sklep Internetowy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 • 11.5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, m. in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 • 11.6. Klient ma prawo dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Sklepie Internetowym, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
 • 11.8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego pod następującym adresem http://leathercare.pl/index.php?id_cms=7&controller=cms.

12. Postanowienia końcowe

 • 12.1. Klient dokonując Zamówienia, jest zobowiązany do podawania prawdziwych i kompletnych informacji. Prowadzący Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z podania informacji nieprawdziwych bądź niepełnych.
 • 12.2. Wszyscy Klienci, w ramach dokonywania czynności objętych zakresem normowania niniejszego regulaminu, objęci są bezwzględnym zakazem dostarczania informacji bezprawnych.
 • 12.3. Rominco respektuje wszelkie prawa Klientów, przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 • 12.4.O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o  zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika lub otrzymujący newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 • 12.5 W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.
 • 12.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 • 12.7 Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.
 • 12.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik numer 1

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [ROMINCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 80/502, tel. +48 883 310  122, fax: (+48)(12) 430 33 69 e-mail: kontakt@leathercare.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://LeatherCare.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/2. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

ROMINCO Sp. z o.o.

ul. Półłanki 80/502

30-740 Kraków,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik numer 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ROMINCO Polska Sp. z o.o.

ul. Półłanki 80/502

30-740 Kraków,

e-mail: ________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):____________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):____________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________

Adres konsumenta(-ów):________________________________________

Podpis konsumenta(-ów):_________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:_____________________

(*) Niepotrzebne skreślić.